ڕێنوێنی
    1 ئەنجام
    کوردی:
    1. لرفی بە شوێن یەکا
    فارسی:
    1. بلعیده شدن پیاپی با شتاب، غرش تنور مشتعل، صدای پیاپی خروش سیلاب، صدای لندیدن پیاپی با صدای بلند