ڕێنوێنی
  1 ئەنجام
  کوردی:
  1. شەویلاکە، شەویلکە، شەویلە
  2. سووچ و قوژبنی ئۆدە
  3. تاقە لە دیواردا
  4. برێتی لە ڕەحەتبووگ لە گاندا
  5. ئۆدەی خەڵوەت لە تەکیەدا
  فارسی:
  1. آرواره
  2. گوشه و زاویه اتاق
  3. تاقچه
  4. کنایه از ارضاشده در جماع
  5. زاویه تکایا