ڕێنوێنی
  2 ئەنجام
  verb بڕیاردەدات
  /dʒʌdʒ/ noun
  کوردی:
  1
  دادگەر، دادپرس، دۆزگەر، دادوەر، قازی
  2
  مرۆڤی لێوەشاو و شارەزا
  3
  نێوبژیوان، بڕیاردەر، داوەر، نێوگژیوان
  فارسی:
  1
  قاضی
  2
  آدم خبره
  3
  داور