6 ئەنجام لە کۆی 6 ئەنجام

  بێژۆک فەرهەنگی خاڵ
  • زازا چەنەباز
  بێژۆک هەنبانە بۆرینە
  کوردی:
  1. چەنەباز، زۆربێژ، چەقەسرۆ، چەڵتەباز، زۆر بڵێ، فرەوێژ
  فارسی:
  1. ورّاج، یاوه گو
  بێژۆک فەرهەنگا کانی
  • زۆر بڵێ، پڕ بێژ
  بێژۆک فەرهەنگا کانی
  • شاز، ناوێزە، ناساز، ناوازە
  بێژۆک فەرهەنگا کانی
  • زۆر بێژ، پڕبێژ
  بێژۆک فەرهەنگی شێخانی
  نۆکی ڕەش و سووری ناو نۆک