ڕێنوێنی
  3 ئەنجام
  • وێنە و دروشمی شت
  • دلبەری جوان
  کوردی:
  1. خەتدان و چنینی شتی جوان، نەخش
  2. ناوی ژنانە
  فارسی:
  1. نقش و نگار
  2. نام زنانه
  • نگار
  • وێنە و دروشمی شت
  • دڵبەری جوان