کوردستانیکا

واتای «bolt» لە «کوردستانیکا»دا:

ئینگلیزی بۆ کوردیی ناوەندی و فارسی

bolt[1]

/bəʊlt, 🇺🇸 boʊlt/ noun
کوردی:
1
قفڵ، قوفڵ، کلۆم، (بەرە)زمانەی قفڵ، چەفت
2
پێچ، بورغی
3
چەخماخە، هەورەتریشقە
4
دەرچوون، ڕەڤیان، هەڵاتن
5
(کەوان) تیر
فارسی:
1
چفت، قفل
2
پیچ
3
صاعقه
4
فرار
5
تیر

bolt[2]

/bəʊlt, 🇺🇸 boʊlt/ noun
کوردی:
تاقە، تۆپ
فارسی:
طاقه

bolt[3]

/bəʊlt, 🇺🇸 boʊlt/ adverb, bolt upright
کوردی:
ڕاست، قیت، شەق، ڕەپ
فارسی:
سیخ، عمود