فەرهەنگی شێخانی

واتای «ئاڵا» لە «فەرهەنگی شێخانی»دا:

کوردی بۆ کوردیی ناوەندی

ئاڵا

بەیداغ • بەیداخ • بەندێر • بەیرەق • درەوش • عەلەم • بەیاغ • بەندیر
نیشانەی سەربەخۆیی نەتەوەیە و ڕەنگاوڕەنگیشە هەردەوڵەتێک و نەتەوەیەک چەند ڕەنگی تایبەتی خۆی هەیە هەر ڕەنگێکیش تەعبیر لە شتێ دەکات
لەشان و باهۆی خۆم ڕادی هەڵگرم ئاڵای ئازادی. [تاریک و ڕوون، ل190]