هەنبانە بۆرینە

هەنبانە بۆرینە

فرهنگ کردی-فارسی
اثر:
عبدالرحمن شرفکندی
زبان:
کردی به کردی مرکزی و فارسی
سال انتشار:
1990
اطلاعات بیشتر:

نسخه‌ها:

عبدالرحمن شرفکندی، «هەنبانە بۆرینە، فرهنگ فارسی-کردی»، ویراستیار: محمدماجد مردوخ روحانی، تهران: انتشارات سروش، ١٣٦٩ (١٩٩٠).

در وژین‌لکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (57888 از 57888 مدخل)
تعداد مشاهده:
75862
مشارکت‌کنندگان:
سوران غفوری: تایپ معنی‌ها (ب/ج/چ)
هیمن صمدی: تایپ معنی‌ها (س/گ/م/ن/هـ)
گلزار مینویی: تایپ معنی‌ها (پ)
شیدا خاله: تایپ معنی‌ها (ع/غ/ف/ڤ)
هوزان عزیزی: تایپ معنی‌ها (ح/خ)
زانا غفوری: تایپ معنی‌ها (د/ش/ل)
سیران سعیدپور: تایپ (پێشەکیی نووسەر)
آسو محمودی: آماده‌سازی برای پایگاه داده

مقدمه‌ها و پیوست‌ها: