اخبار پروژه

فرهنگ وهبی و ادموندز به وژینلکس افزوده شد

2022/04/26 812

فرهنگ الأجیال به وژینلکس افزوده شد

2022/02/19 694

فرهنگ ڕێژگە به وژینلکس افزوده شد

2021/12/15 852

فرهنگ دستی به وژینلکس افزوده شد

2021/05/11 724

فرهنگ فناوری اطلاعات به وژینلکس افزوده شد

2021/02/28 894

فرهنگ فعل‌های کردی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/25 671

وبسایت واژه‌نامه‌های وژین به‌روزرسانی شد

2021/02/21 896

فرهنگ کوردستانیکا به وژینلکس افزوده شد

2021/02/20 891

فرهنگ انجمن کردی کرمانجی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 464

فرهنگ شیخانی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 529

فرهنگ «زیورالات و پوشاک زنانه مکریان» به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 547

فرهنگ «ئەندێک» به وژینلکس افزوده شد

2020/02/27 536