اخبار پروژه

فرهنگ ژیان به وژینلکس افزوده شد

2023/11/10 227

فرهنگ وهبی و ادموندز به وژینلکس افزوده شد

2022/04/26 1099

فرهنگ الأجیال به وژینلکس افزوده شد

2022/02/19 957

فرهنگ ڕێژگە به وژینلکس افزوده شد

2021/12/15 1075

فرهنگ دستی به وژینلکس افزوده شد

2021/05/11 947

فرهنگ فناوری اطلاعات به وژینلکس افزوده شد

2021/02/28 1142

فرهنگ فعل‌های کردی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/25 873

وبسایت واژه‌نامه‌های وژین به‌روزرسانی شد

2021/02/21 1213

فرهنگ کوردستانیکا به وژینلکس افزوده شد

2021/02/20 1200

فرهنگ انجمن کردی کرمانجی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 653

فرهنگ شیخانی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 708

فرهنگ «زیورالات و پوشاک زنانه مکریان» به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 793