اخبار پروژه

فرهنگ وهبی و ادموندز به وژینلکس افزوده شد

2022/04/26 507

فرهنگ الأجیال به وژینلکس افزوده شد

2022/02/19 465

فرهنگ ڕێژگە به وژینلکس افزوده شد

2021/12/15 577

فرهنگ دستی به وژینلکس افزوده شد

2021/05/11 532

فرهنگ فناوری اطلاعات به وژینلکس افزوده شد

2021/02/28 672

فرهنگ فعل‌های کردی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/25 469

وبسایت واژه‌نامه‌های وژین به‌روزرسانی شد

2021/02/21 606

فرهنگ کوردستانیکا به وژینلکس افزوده شد

2021/02/20 631

فرهنگ انجمن کردی کرمانجی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 226

فرهنگ شیخانی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 323

فرهنگ «زیورالات و پوشاک زنانه مکریان» به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 314

فرهنگ «ئەندێک» به وژینلکس افزوده شد

2020/02/27 291