اخبار پروژه

فرهنگ ژیان به وژینلکس افزوده شد

2023/11/10 1016

فرهنگ وهبی و ادموندز به وژینلکس افزوده شد

2022/04/26 1964

فرهنگ الأجیال به وژینلکس افزوده شد

2022/02/19 1861

فرهنگ ڕێژگە به وژینلکس افزوده شد

2021/12/15 1810

فرهنگ دستی به وژینلکس افزوده شد

2021/05/11 1803

فرهنگ فناوری اطلاعات به وژینلکس افزوده شد

2021/02/28 1380

فرهنگ فعل‌های کردی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/25 1061

وبسایت واژه‌نامه‌های وژین به‌روزرسانی شد

2021/02/21 1447

فرهنگ کوردستانیکا به وژینلکس افزوده شد

2021/02/20 1491

فرهنگ انجمن کردی کرمانجی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 848

فرهنگ شیخانی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 905

فرهنگ «زیورالات و پوشاک زنانه مکریان» به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 995