معنای «slut» در کوردستانیکا:

slut

/slʌt/ noun
کوردی:
1
ژنی بێ‌سەروبەرە یان شپرزە، جرپن
2
قەحبە، قووندەر، کنگدەر، حیز
فارسی:
1
زن شلخته
2
جنده
کوردستانیکا
اثر:
علی جوشنی
زبان:
انگلیسی به کردی مرکزی و فارسی
سال انتشار:
2014