معنای «aviation» در کوردستانیکا:

aviation

/ˌeɪviˈeɪʃn/ noun
کوردی:
فڕینەوانی، فڕین، کەشگەڕی، کەشڕەوی، (پیشەسازی) فڕۆکەسازی
فارسی:
هوانوردی، هواپیماسازی
کوردستانیکا
اثر:
علی جوشنی
زبان:
انگلیسی به کردی مرکزی و فارسی
سال انتشار:
2014