کوردستانیکا

معنای «peel» در «کوردستانیکا»:

انگلیسی به کردی مرکزی و فارسی

peel[1]

/piːl/ noun
کوردی:
توێخ، توێکڵ، توێک، پێست، ئاڵۆشە
فارسی:
پوست

peel[2]

/piːl/ noun
کوردی:
1
بێڵی نانەوایی، کۆڵەوەژ یان سەوڵ(ـە)ی نانوایی
2
پانایی سەوڵ
فارسی:
1
پاروی نانوایی
2
پهنه‌ی پارو

peel[3]

/piːl/ noun, also pele, peel tower
کوردی:
قەڵا، قوللە، کەلوو، برج (لە سەدەی 16، لە ئینگلتەرە و سکاتلەند)
فارسی:
دژ، برج
کوردستانیکا
اثر علی جوشنی
سال 2014
واژه‌ی امروز (کردی)
واژه‌ی امروز (انگلیسی)