اخبار پروژه

فرهنگ ژیان به وژینلکس افزوده شد

2023/11/10 108

فرهنگ وهبی و ادموندز به وژینلکس افزوده شد

2022/04/26 954

فرهنگ الأجیال به وژینلکس افزوده شد

2022/02/19 815

فرهنگ ڕێژگە به وژینلکس افزوده شد

2021/12/15 970

فرهنگ دستی به وژینلکس افزوده شد

2021/05/11 839

فرهنگ فناوری اطلاعات به وژینلکس افزوده شد

2021/02/28 1025

فرهنگ فعل‌های کردی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/25 793

وبسایت واژه‌نامه‌های وژین به‌روزرسانی شد

2021/02/21 1037

فرهنگ کوردستانیکا به وژینلکس افزوده شد

2021/02/20 1053

فرهنگ انجمن کردی کرمانجی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 578

فرهنگ شیخانی به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 634

فرهنگ «زیورالات و پوشاک زنانه مکریان» به وژینلکس افزوده شد

2021/02/19 669